เกี่ยวกับโรงเรียน

ที่มาของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำหลักสูตรต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าในวันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ในสมัยแม่ภาคที่ 3 คือ พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร โดยมี ร.ท.เทพรังศรร พิบูลศิลป์ เป็นผู้นำโครงการนี้เสนอกับ กองทัพภาคที่ 3 โดยผ่าน ผบ.มทบ.33 ในการฝึกครั้งนั้นได้มีหน่วยทหาร17 จังหวัดภาคเหนือในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ร่วมเข้าฝึก การฝึกครั้งนั้นคือการฝึกครูต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า เพื่อนำไปขยายผลตามหน่วยทหารต่างๆ โดยครูผู้ฝึกที่เป็นวิทยากรสอนในครั้งมีทั้งหมด 6 คน การสอนเป็นการสอนโดยใช้เทคนิคต่างๆโดยนำข้อดีของการต่อสู้แต่ละประเภทมาผสมผสานกันเพื่อนำไปสอนผู้เรียน

หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขึ้นที่กองร้อยทหารสารวัตร มทบ.33 ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการผ่านจังหวัดเชียงใหม่ รับใบอนุญาตโดย สิบเอกจงเจตน์ พึ่งสาย ออก ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดประสงค์ที่จัดตั้งเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใก้ลเคียงได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้ป้องกันด้วยมือเปล่า เอาไว้ป้องกันตัวจากภัยร้ายต่างๆ เพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถพกพาอาวุธได้และเมือภัยมาถึงตัวจะทำอย่างไร เมื่อมีคนมาทำร้ายจะแก้สถานการณอย่างไร ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว ในเมื่อไม่มีอาวุธตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา