รับติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

รับติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ
1.ลูกหนี้
2.ยอดหนี้
3.ระยะทาง
4.เวลา
5.สถานที่
6.ความยาก/ง่าย
7.ความเสี่ยงของงาน

*** การทำงานของเรา เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทำให้เจ้าหนี้เดือดร้อน ***
** ขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนที่เจ้าหนี้ฟังแล้วต้องรู้สึกดีกับการทำงาน **